Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec, chcete si nastavit zobrazení?

Školská rada

Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Z tohoto důvodu jsou do rady voleni zástupci rodičů, pedagogických pracovníků a zřizovatele školy. Počet členů školské rady byl zřizovatelem stanoven na 3 osoby.

Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Školská rada zasedá nejméně 2x ročně.

Působnost školské rady upravuje § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), konkrétněji potom Jednací řád školské rady při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec.

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy.

Složení školské rady při ZŠ Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

předsedkyně

Radka Krejčová
(za rodičovskou veřejnost) 
ucetni@zsdubenec.cz

členka: 

Bc. Jana Šebková   
(za pedagogické pracovníky)


členka: 

Veronika Bašová
(za zřizovatele)


Činnost školské rady:

1.    vyjadřuje se k návrhu školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
2.    schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
3.    schvaluje školní řád, a navrhuje změny
4.    podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
5.    projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
6.    projednává inspekční zprávy České školní inspekce
7.    podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada byla na ZŠ v Dubenci zřízena ke dni 11. 1. 2006.

Poslední volba členů školské rady za pedagogické pracovníky proběhla na pedagogické radě konané dne 14. 9. 2018 a volba zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady se uskutečnila 13. 9. 2018.

aktualizováno: 3. 9. 2021 22:11, Ladislav Provazník