Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Školská rada

Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Z tohoto důvodu jsou do rady voleni zástupci rodičů, pedagogických pracovníků a zřizovatele školy. Počet členů školské rady byl zřizovatelem stanoven na 3 osoby.

Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Školská rada zasedá nejméně 2x ročně.

Působnost školské rady upravuje § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), konkrétněji potom Jednací řád školské rady při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec.

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy.

Složení školské rady při ZŠ Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

členka:

Monika Novotná
(za rodičovskou veřejnost) 
tel.: 604 238 321

členka: 

Bc. Jana Šebková   
(za pedagogické pracovníky)
tel.: 725 835 948
e-mail: sebkova@zsdubenec.cz

předsedkyně: 

Veronika Bašová DiS.
(za zřizovatele)
tel.: 605 105 841
e-mail: veru.basova@email.cz

Činnost školské rady:

1.    vyjadřuje se k návrhu školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
2.    schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
3.    schvaluje školní řád, a navrhuje změny
4.    podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
5.    projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
6.    projednává inspekční zprávy České školní inspekce
7.    podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada byla na ZŠ v Dubenci zřízena ke dni 11. 1. 2006.

V souladu s § 167 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) byla na základě výsledků voleb ze dne 10. 9. 2021 ustanovena školská rada při ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ, Dubenec v tomto složení:
člen rady za zákonné zástupce:                    Monika Novotná,
člen rady za pedagogické pracovníky:         Bc. Jana Šebková,
za člena ze zastupitelů obce Dubenec, volby proběhly dne 27. 10. 2021, byla zvolena Veronika Bašová DiS. Ta byla dne 18. 11. 2021 zvolena předsedkyní školské rady.

publikováno: 3. 4. 2024 13:59, Ladislav Provazník