Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Pro vycházející žáky

Přijímací řízení ke vzdělávání na středních školách

1. Podání přihlášky

V prvním kole přijímacího řízení může žák základní školy podat dvě přihlášky ke studiu.

Tiskopis přihlášky uchazeč o studium obdrží na základní škole.

Vyplněné přihlášky potvrzené ředitelem základní školy musí být odevzdány na ředitelství střední školy:

  • u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022
  • u oborů bez talentové zkoušky do 1. března 2023

Některé střední školy vyžadují i lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.

2. Kritéria přijímacího řízení

Ředitel střední školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení a zveřejní je: 

  • u oborů s talentovou zkouškou do 31. října 2022 
  • u oborů bez talentové zkoušky do 31. ledna 2023 

3. Přijímací zkoušky

Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Toto testování proběhne ve dnech:

  • 13. a 14. dubna 2023 (čtyřleté obory)  
  • 17. a 18. dubna 2023 (víceletá gymnázia).  

Bližší informace a ukázky testů najdete na stránkách www.cermat.cz 

Uchazeč, který nemůže ze závažných důvodů jednotnou zkoušku konat v řádném termínu, se do tří dnů omluví řediteli střední školy a vykoná zkoušku v náhradních termínech 10. a 11. května 2023. 

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě, v druhém termínu na škole uvedené na druhém místě. Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.  

Ředitel střední školy může do kritérií zahrnout také výsledky školní přijímací zkoušky. Tyto zkoušky budou probíhat v období od 12. dubna do 28. dubna 2023 pro obory s maturitní zkouškou, pro ostatní od 22. dubna do 30. dubna 2023. 

U oborů, které nejsou zakončeny maturitou, se většinou přijímací zkouška nekoná a uchazeči jsou přijímáni podle hodnocení na vysvědčení ze základní školy. 

4. Oznámení o výsledku přijímacího řízení

Výsledek přijímacího řízení bude oznámen v období od 28. dubna do 2. května 2023. Ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání lze podat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

5. Odevzdání zápisového lístku

Zákonní zástupci žáka obdrží na základní škole jeden zápisový lístek.  

Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek na zvolenou střední školu do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. 

Žák může uplatnit zápisový lístek pouze jednou. Výjimkou je situace, kdy byl uchazeč přijat na druhou školu na základě odvolání, v tomto případě může žádat zápisový lístek zpět. 

6. Další kola přijímacího řízení

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení oznámí ředitelé středních škol počet volných míst krajskému úřadu, seznam bude zveřejněn na internetu, www.sipkhk.cz. 

Ředitelé středních škol mohou vyhlásit konání dalších kol přijímacího řízení až do naplnění kapacity jednotlivých oborů.  

Počet přihlášek do dalších kol není omezen. 

Podrobné informace o přijímacím řízení najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Při rozhodování o vhodné střední škole můžete využít pomoc výchovné poradkyně a objednat se na individuální konzultaci. 

Přeji Vašim dětem úspěch při přijímacím řízení a spokojenost s volbou studijního oboru. 

Mgr. Romana Smíšková
smiskova@zsdubenec.cz
737 516 794

publikováno: 8. 2. 2023 07:41, Ladislav Provazník