Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec, chcete si nastavit zobrazení?

Pro vycházející žáky

Přijímací řízení ke vzdělávání na středních školách

V prvním kole přijímacího řízení může žák základní školy podat dvě přihlášky ke studiu.

Tiskopis přihlášky uchazeč o studium obdrží na základní škole.

Vyplněné přihlášky potvrzené ředitelem základní školy musí být odevzdány na ředitelství střední školy:

  • u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020
  • u oborů bez talentové zkoušky do 1. března 2021

Některé střední školy vyžadují i lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Ředitel střední školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení a zveřejní je do 31. ledna 2021. Vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/20 nesmí být do kritérií zahrnuto.


V letošním školním roce může ředitel střední školy u oborů s maturitou rozhodnout, zda do kritérií zahrne jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky (CERMAT), nebo bude požadovat konání školní přijímací zkoušky, může dokonce od konání přijímací zkoušky upustit, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje kapacitu oboru. Informace o nekonání přijímací zkoušky musí být zveřejněna do 8. března.

Jednotná přijímací zkouška

Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Toto testování proběhne ve dnech 12. a 13. dubna (čtyřleté obory) a 14. a 15. dubna (víceletá gymnázia). Bližší informace a ukázky testů najdete na stránkách www.cermat.cz

Uchazeč, který nemůže ze závažných důvodů jednotnou zkoušku konat v řádném termínu, se do tří dnů omluví řediteli střední školy a vykoná zkoušku v náhradních termínech 12. a 13. května.

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě, v druhém termínu na škole uvedené na druhém místě. Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.

Školní přijímací zkouška

Školní přijímací zkoušky budou probíhat v období od 12. dubna do 28. dubna.

U oborů, které nejsou zakončeny maturitou, se většinou přijímací zkouška nekoná a uchazeči jsou přijímáni podle hodnocení na vysvědčení ze základní školy.

Výsledek přijímacího řízení bude oznámen v období od 22. dubna do 30. dubna. Ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání lze podat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí na zvolenou střední školu. Žák obdrží na základní škole jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. Výjimkou je situace, kdy byl žák přijat na druhou školu na základě odvolání, v tomto případě může žádat zápisový lístek zpět.

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení oznámí ředitelé středních škol počet volných míst krajskému úřadu, seznam bude zveřejněn na internetu, www.sipkhk.cz.

Ředitelé středních škol mohou vyhlásit konání dalších kol přijímacího řízení až do naplnění kapacity jednotlivých oborů.

Počet přihlášek do dalších kol není omezen.


Podrobné informace o přijímacím řízení najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Při rozhodování o vhodné střední škole můžete využít pomoc výchovné poradkyně. Přeji Vašim dětem úspěch při přijímacím řízení a spokojenost s volbou studijního oboru.

aktualizováno: 3. 9. 2021 22:11, Ladislav Provazník