Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povídání o veškách

Opatření při výskytu vši dětské v kolektivech.

V současnosti není výskyt vší v dětských kolektivech nikterak výjimečný. Rodiče dětí si často stěžují na to, že ačkoliv provedou všechna doporučená opatření, dochází k zavšivení jejich dítěte opakovaně, protože se nakazilo ve školním kolektivu. Z tohoto důvodu podáváme několik informací o tom co jsou to vši a doporučení, jak se tohoto nepříjemného hmyzu zbavit.

Veš dětská (nebo také vlasová či hlavová) žije v lidské kštici, nejčastěji však bývá nalézána u dětí. Je dlouhá 2-4 mm, samička klade denně 3-4 vajíčka, která připevňuje pevně k vlasu v těsném sousedství pokožky (tzv.hnidy). Žije asi 3 týdny a za tu dobu naklade 100-140 vajíček. Rychlost vývoje pak závisí na teplotě, z vajíček se líhnou larvy, z nich pak asi za 20 dnů dospělé vši. Larvy i dospělé vši se živí krví, kterou sají přizpůsobeným ústním ústrojím několikrát denně. Bodnutí silně svědí, při škrábání může být do kůže zanesena bakteriální infekce a vzniká obraz ekzému a hnisání kůže.

Jak se veš dětská přenáší ?

Těsným přímým kontaktem osob v rodině, v kolektivu dětí, zejména ve školách nebo při rekreačních pobytech. K přenosu přispívá také půjčování hřebenů, ručníků, pokrývek hlavy apod. Veš nelétá ani neskáče. Postiženy bývají především osoby s nízkou hygienickou úrovní, napadeny však mohou být naopak i osoby přísně dodržující osobní hygienu.

Poznat zavšivení je celkem snadné, upozorní nás na ně mnohdy nesnesitelné svědění kůže hlavy, které nutí děti ke škrábání. Dospělé vši můžeme vyčesat hustým hřebenem nejlépe na bílý papír, prohlídkou hlavy můžeme pouhým okem nalézt stříbřitě bílá vajíčka – hnidy, kterých je nejvíce za ušima a v zátylí. Podle výšky hnid na vlasu můžeme odhadnout délku trvání zavšivení. Jsou-li hnidy těsně u hlavy, je napadení vší hlavovou čerstvé.

Jaká preventivní opatření je nutno provádět ?

Všeobecným předpokladem v prevenci před zavšivením je osobní hygiena, především časté mytí hlavy, při výskytu vší okamžité ošetření hlavy, v kolektivu léčba všech jedinců, v neposlední řadě také dodržování hygieny v holičství a kadeřnictví.

Rodiče školou povinných dětí by měli často prohlížet hlavu svým dětem. Důkladná prohlídka by měla následovat po návratu dítěte z kolektivního pobytu, ať už letního či zimního. Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení. Učitel na základě upozornění rodičů pak může informovat rodiče ostatních dětí a mohou být včas zahájena všechna preventivní opatření.

Aby bylo dosaženo požadovaného úspěchu, je nezbytná spolupráce rodičů všech dětí se školním zařízením.

Léčba

Musí být zaměřena jak na dospělé jedince, tak na všechna vývojová stádia, zvláště hnidy. Lékem volby je desinfekční šampon Parasidose, Jacutin Gel, Diffusil H Forte, nebo i další preparáty, o kterých se lze informovat u zaměstnanců lékáren nebo prodavačů drogerií.

Vždy je nutno postupovat dle návodu na etiketě výrobku. N a etiketách některých preparátů je upozornění, že se nesmí používat u dětí do 2,5 roku, protože obsahuje kafr. Rovněž se doporučuje nepoužívat během gravidity a kojení.

Všechny preparáty je nutné použít dle návodu, který je uveden na každém výrobku. Pro úspěšnost léčby je třeba léčbu za 6-12 dní zopakovat, aby se zlikvidovaly přežívající hnidy a z nich vylíhlé larvy. Při likvidaci zavšivení je třeba ošetřit desinfekčními přípravky hřebeny a kartáče (ty je možno také vyvařit), textilie nutno vyprat a vyžehlit.

Veš v řádu školy

Postup při výskytu infekčních onemocnění:

Pedikulóza (zavšivení) je infekční onemocnění.

Po poradě s hygienickou stanicí, dětskými lékaři a s ohledem na zkušenosti z minulých let stanovila škola následující pravidla:

Povinnosti a práva školy:

 • Pedagogičtí pracovníci mají povinnost informovat zákonné zástupce žáků o výskytu vší ve škole.

 • Pedagogičtí pracovníci mají právo v období výskytu vší ve škole pravidelně kontrolovat stav zavšivení žáků. Při zjištění nákazy (výskytu vší či hnid) mají neprodleně povinnost informovat zákonné zástupce žáka a žáka předat do jejich péče k provedení potřebného zákroku (zbavení vší i hnid).

 • Žáci s infekčním onemocněním budou do příchodu zákonných zástupců izolováni od ostatních žáků, aby nedošlo k šíření nákazy.

 • Dozor pro tyto žáky zajistí některý z pedagogů, s těmito žáky bude ve školní družině.

 • Při hromadném výskytu vší informuje škola Krajskou hygienickou stanici, pracoviště Trutnov.

Povinnosti zákonných zástupců:

 • Zbavit dítě vší je povinností rodičů (zákonných zástupců).

 • Zákonní zástupci mají povinnost zabezpečit takové ošetření hlavy žáka, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy.

 • Žák může nastoupit do školy až po splnění předchozího bodu.

 • Pokud zákonní zástupci žáka se školou nespolupracují, ředitel školy je vyzve, aby se osobně zúčastnili projednávání závažných otázek. Této výzvě je zákonný zástupce povinen vyhovět (§22 odst. 3, písmeno b) Školského zákona).

 • V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené (zbavené vší i hnid), škola informuje o této skutečnosti příslušný odbor sociální péče. Ten může v takovém případě provádět zvýšenou kontrolu plnění péče o dítě.

 • Žák má právo na vzdělávání podle školského zákona (§21 odst. 1, písmeno a) Školského zákona), ale je povinen dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl žák seznámen

Vyjádření hygieny

V případě výskytu pedikulozy (veš dětská) je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé mají co nejdříve po  zjištění nákazy informovat jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků.

Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy. Škola tento zákrok ani provádět nesmí. Ve školním řádu je upraven postup při výskytu vší dle § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona. Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka – této výzvě je zákonný zástupce povinen vyhovět (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona.

V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče.

publikováno: 31. 8. 2021 21:30, OI Admin