Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Informace k zápisu

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. třídy proběhne v úterý 9. dubna 2024 od 13:00 do 17:00 v budově Základní školy Dubenec (1. patro).

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání naleznete na této stránce pod textem.

Prosíme o pečlivé vyplnění žádosti – čitelná jména a příjmení, úplná adresa trvalého bydliště a pro rychlejší komunikaci prosím vyplňte i telefonní kontakt.

Žádost lze vyplnit i přímo u zápisu ve škole!!!

Děkujeme

  • Zápis se týká všech dětí, které ke dni nástupu do školy 1. 9. 2024 dosáhnou 6 let (děti narozené do 31. 8. 2018). Dále i dětí, u nichž zvažují zákonní zástupci odklad školní docházky, a kteří již v loňském roce dostaly odklad školní docházky.

  • K zápisu vezměte s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

  • Obec Dubenec přispívá každému prvňáčkovi při prvním nástupu do školy v Dubenci částku 2000,- Kč na výbavu žáků do 1. třídy.

Pro školní rok 2024/2025 je možné přijmout 24 žáků (z důvodu omezených prostorových podmínek ve třídě). V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9 školského zákona, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání:

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec, v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 písm. a), zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů stanovuje následující pravidla pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání:

1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, v případě cizinců a dětí v pěstounské péči místo pobytu, a to až do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

2. Pokud po přijetí přednostně přijímaných žáků budou zbývat volná místa, další žáci budou přijímáni na základě následujících kritérií ve stanoveném pořadí: Žáci, jejichž starší sourozenec bude ve školním roce 2024/2025 žákem školy,

3. Děti nespádové.
V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překročí počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:

a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2024/2025 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává;

b) výběr ostatních žáků bude proveden losováním za účasti jejich zákonných zástupců.

Při jakémkoliv dotazu či nejasnosti volejte: 

Mgr. Martina Jonešová, mobil: 603 493 867

Co by měl znát prvňáček při nástupu do školy:

Formuláře:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - zde

Žádost o odklad povinné školní docházky - zde

publikováno: 6. 3. 2024 08:00, Ladislav Provazník