Vítejte na stránkách ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Zabezpečení mateřské školy

Tato směrnice vymezuje vstupy do budovy mateřské školy a provozní zabezpečení (otevírání, uzamykání) vymezených vstupů do prostor školy, tak aby byl zamezen vstup neoprávněným osobám do školy. Prostor hlavního vchodu je monitorován kamerovým systémem. Žádáme všechny návštěvníky školy, aby tato závazná opatření ke zvýšení bezpečnosti dětí a zaměstnanců důsledně dodržovali.

Čl. 1 Technické zabezpečení budovy proti vstupu nepovolaným osobám

Vstupní dveře do objektu MŠ z venkovního prostoru musí být v době provozu uzavřeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaným osobám. Vstupní dveře jsou opatřeny bezpečnostním zámkem s venkovní koulí a u dveří je nainstalován komunikátor s kamerou a elektrickým vrátným, jehož prostřednictvím nahlašuje každý návštěvník důvod své návštěvy. Ve třídě je nainstalován videotelefon, díky kterému personál školy nejprve zkontroluje osobu, která vstupuje do budovy a poté odblokuje vstup.

Budova MŠ je v době provozu 6.30 – 16.30 h přístupná pouze na zvonek s ohlášením jména a uvedením, koho dotyčná osoba přivádí nebo vyzvedává.

Zadní vchodové dveře (únikový východ) zůstávají zamčené po celý den. Odemyká se pouze v době odpoledního pobytu dětí na školní zahradě. Za uzamčení zodpovídají učitelky MŠ.

Čl. 2 Organizační zabezpečení školy proti vstupu nepovolaných osob

Vstup do MŠ je povolen výhradně zaměstnancům, dětem zapsaným do MŠ, jejich zákonným zástupcům a osobám pověřeným pro přivádění a vyzvedávání dětí. Cizím osobám je vstup do školy umožněn pouze za trvalého doprovodu zaměstnance školy a po ohlášení účelu návštěvy a jména navštívené osoby.

Čl. 3 Poučení pro zaměstnance školy

Důsledně monitorovat situaci a pohyb ve škole. V případě nutného vstupu cizí osoby do objektu školy zajistit trvalý doprovod této osoby až do jejího odchodu z budovy.

Zaměstnanec, který odchází z budovy MŠ poslední, je povinen provést kontrolu uzavření vchodových dveří a dveře uzamkne.

Školnice zkontroluje při odchodu zadní vchod.

Čl. 4 Poučení pro zákonné zástupce dětí

Zákonný zástupce nesmí do budovy pouštět cizí neznámou osobu. Pokud přistihne cizí osobu
v prostorách MŠ ihned její přítomnost nahlásí zaměstnanci školy. Zaměstnanec zjistí důvod vstupu této osoby a ihned zabezpečí trvalý doprovod této osoby až do odchodu z budovy. Při vstupu i odchodu musí všichni dbát na správnost uzavření dveří.

Svým podpisem zákonní zástupci dětí stvrzují, že byli s touto směrnicí seznámeni a rozumí jejímu obsahu. Rovněž se zavazují, že s těmito opatřeními seznámí všechny osoby pověřené přiváděním a vyzvedáváním jejich dítěte z MŠ.

Věříme, že naše přijatá bezpečnostní opatření pochopíte a budete je dodržovat. Jde o bezpečí vašich dětí.


V Dubenci, dne 19. 2. 2018

Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy

publikováno: 21. 6. 2021 12:52, OI Admin