Výtah z řádu školy – Ochrana žáků proti vši dětské

 

Postup při výskytu infekčních onemocnění:

Pedikulóza (zavšivení) je infekční onemocnění.

Po poradě s hygienickou stanicí, dětskými lékaři a s ohledem na zkušenosti z minulých let stanovila škola následující pravidla:

Povinnosti a práva školy:

 • Pedagogičtí pracovníci mají povinnost informovat zákonné zástupce žáků o výskytu vší ve škole.
 • Pedagogičtí pracovníci mají právo v období výskytu vší ve škole pravidelně kontrolovat stav zavšivení žáků. Při zjištění nákazy (výskytu vší či hnid) mají neprodleně povinnost informovat zákonné zástupce žáka a žáka předat do jejich péče k provedení potřebného zákroku (zbavení vší i hnid).
 • Žáci s infekčním onemocněním budou do příchodu zákonných zástupců izolováni od ostatních žáků, aby nedošlo k šíření nákazy.
 • Dozor pro tyto žáky zajistí některý z pedagogů, s těmito žáky bude ve školní družině.
 • Při hromadném výskytu vší informuje škola Krajskou hygienickou stanici, pracoviště Trutnov.

Povinnosti zákonných zástupců:

 • Zbavit dítě vší je povinností rodičů (zákonných zástupců).
 • Zákonní zástupci mají povinnost zabezpečit takové ošetření hlavy žáka, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy.
 • Žák může nastoupit do školy až po splnění předchozího bodu.
 • Pokud zákonní zástupci žáka se školou nespolupracují, ředitel školy je vyzve, aby se osobně zúčastnili projednávání závažných otázek. Této výzvě je zákonný zástupce povinen vyhovět (§22 odst. 3, písmeno b) Školského zákona).
 • V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené (zbavené vší i hnid), škola informuje o této skutečnosti příslušný odbor sociální péče. Ten může v takovém případě provádět zvýšenou kontrolu plnění péče o dítě.
 • Žák má právo na vzdělávání podle školského zákona (§21 odst. 1, písmeno a) Školského zákona), ale je povinen dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl žák seznámen.