Vyjádření hygieny

V případě výskytu pedikuolzy (veš dětská) je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé mají co nejdříve po  zjištění nákazy informovat jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků.

Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy. Škola tento zákrok ani provádět nesmí. Ve školním řádu je upraven postup při výskytu vší dle § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona. Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka – této výzvě je zákonný zástupce povinen vyhovět (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona.

V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče.