ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Z tohoto důvodu jsou do rady voleni zástupci rodičů, pedagogických pracovníků a zřizovatele školy. Počet členů školské rady byl zřizovatelem stanoven na 3 osoby. Funkční období členů školské rady je 3 roky. Školská rada zasedá nejméně 2x ročně.
Působnost školské rady upravuje § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), konkrétněji potom Jednací řád školské rady při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec.
Školskou radu zřizuje zřizovatel školy.

Složení školské rady při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

předsedkyně:         paní Radka Krejčová (za rodičovskou veřejnost)                          [email protected]

členka:                   Bc. Jana Šebková       (za pedagogické pracovníky)

členka:                  paní Veronika Bašová             (za zřizovatele)

Činnost školské rady:

1. vyjadřuje se k návrhu školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
3. schvaluje školní řád, a navrhuje změny
4. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
5. projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
6. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
7. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada byla na ZŠ v Dubenci zřízena ke dni 11. 1. 2006.
Poslední volba členů školské rady za pedagogické pracovníky proběhla na pedagogické radě konané dne 14. 9. 2018 a volba zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady se uskutečnila 13. 9. 2018.