PROJEKTY ŠKOLY

Podpora ZŠ a MŠ Dubenec II
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Podrobnosti o projektu naleznete zde:…
Podpora ZŠ a MŠ Dubenec
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Podrobnosti o projektu naleznete zde:…
Podpora společného vzdělávání
V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny
vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů
tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování
nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol
zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Podrobnosti naleznete zde:…
Rodiče vítáni
Tento certifikát získají školy, které splňují jasná kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce. Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole.
Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám.
Ovoce a zelenina do škol a mléko do škol
Programy spojené s distribucí mléčných produktů za dotované ceny pro školní děti a v případě „Ovoce do škol“ s poskytnutím ovocné svačiny zdarma 1 x týdně.
Škola na dotek
Projekt zacílený na pedagogické pracovníky školy, v jehož rámci byli učitelé proškoleni v práci s dotykovými technologiemi a škola byla vybavena odpovídající didaktickou technikou. Dubenecká škola byla v projektu jednou z partnerských škol vlastního příjemce dotace – Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové n. L..
Recyklohraní
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
EU Dukelských bojovníků
Díky zapojení dubenecké základní školy do dotační výzvy MŠMT č. 56 v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se podařilo v druhém říjnovém týdnu zrealizovat jazykový pobyt žáků 8. a 9. třídy v rakouském Lienzu.
Formou vzdělávacích a zážitkových programů zde probíhá každý den poznávání alpské přírody, kultury a historie našich jižních sousedů. Přidanou hodnotou k atraktivnímu výjezdu tak bude prohloubení jazykových kompetencí žáků přímo v německy mluvícím prostředí. Finančně poměrně náročný projekt je plně hrazen z dotace ministerstva školství, umožňuje tedy poznávání zahraničí i těm žákům, pro které by jinak mohl být podobný výjezd těžko uskutečnitelný.
Součástí projektu byla také realizace čtenářských dílen v hodinách českého jazyka.
Rorýsí škola
Díky ochraně a budování hnízdišť pro rorýse na školních budovách byl škole udělen certifikát „Rorýsí škola“. Součástí programu je i pozorování hnízdění rorýse obecného a rozšíření znalostí dětí o tomto králi vzduchu.
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji
Projekt zahrnuje dlouhodobou spolupráci s regionálními středními školami, konkrétně královédvorským a jaroměřským gymnáziem a Střední školou řemeslnou v Jaroměři. Žáci naší školy jsou zváni do vybraných výukových programů uvedených středních škol, ať už přímo v učebnách nebo na externích výjezdech. Seznamují se tak praktickou formou s atmosférou výuky na střední škole.
Revitalizace zahrad u škol v Dubenci
Rozsáhlé školní pozemky se díky projektu podařilo osadit téměř stovkou méně obvyklých tuzemských dřevin. V následné fázi vzniká naučná stezka zaměřená na rozšíření přírodovědných znalostí žáků i případných návštěvníků.
Fotogalerie z prací
Školní dílna
V 1. pololetí školního roku 2015/16 se škola zapojila do výzvy č. 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášeného MŠMT. V projektu nazvaném „Školní dílna“ byla realizována šablona – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jedním z výstupů projektu jsou také žákovské výrobky.
Fotogalerie