Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
Zápis do 1. třídy proběhne v době od 1. do 7. dubna 2020 v budově Základní školy Dubenec.

Vzhledem k mimořádnému opatření vlády situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole, proto jsme prodloužili dobu přijímání žádostí o přijetí či odklad. Žádost naleznete na http://www.zsdubenec.cz/data/dokument/zadost.pdf.

Prosíme o pečlivé vyplnění žádosti – čitelná jména a příjmení, úplná adresa trvalého bydliště a pro rychlejší komunikaci prosím vyplňte i telefonní kontakt. Děkujeme

Dvakrát vytiskněte a podepište formulář: Přidělení registračního čísla.

Podání žádosti je možné doručit následujícími způsoby:

  • 1. Do datové schránky školy 26smk3n
  • 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze zaslat prostý mail!) [email protected]
  • 3. Poštou
  • 4. Osobní podání ve škole od 1. do 7. dubna vždy od 8.00 do 12.00 h
  • Zápis se týká všech dětí, které ke dni nástupu do školy 1. 9. 2020 dosáhnou 6 let (děti narozené do 31. 8. 2014). Dále i dětí, u nichž zvažují zákonní zástupci odklad školní docházky, a kteří již v loňském roce dostaly odklad školní docházky.
  • V případě, že se dostavíte osobně k zápisu vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
  • Obec Dubenec přispívá každému prvňáčkovi při prvním nástupu do školy v Dubenci částku 2 000,- Kč na výbavu.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2020) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání:
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec, v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 písm. a), zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů stanovuje následující pravidla pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání:

1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce.
2. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překročí počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:

a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává;
b) výběr ostatních žáků bude proveden losováním.

Při jakémkoliv dotazu či nejasnosti volejte:     Mgr. Martina Jonešová, mobil: 603 493 867

Co by měl znát prvňáček při nástupu do školy

Ke stažení: