Přijímací řízení ke vzdělávání na středních školách

V prvním kole přijímacího řízení může žák základní školy podat dvě přihlášky ke studiu, buď na dvě různé střední školy, nebo na dva obory jedné střední školy. Přihlášky a zápisový lístek obdržíte na základní škole v prvním únorovém týdnu. Uchazeči o studium oboru s talentovou zkouškou vyplňují přihlášku již v listopadu 2019.

Informace o středních školách získáte na stránkách www.atlasskolstvi.cz , www.infoabsolvent.cz .

Vyplněné přihlášky potvrzené ředitelem základní školy musí být odevzdány na ředitelství střední školy do 1. března 2020, u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019. Některé střední školy vyžadují i lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče pro zvolený obor.

Uchazeči o přijetí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou musí konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Toto testování proběhne ve dnech 14. a 15. dubna (čtyřleté obory) , 16. a 17. dubna (víceletá gymnázia). Bližší informace a ukázky testů najdete na stránkách www.cermat.cz

Uchazeč, který nemůže ze závažných důvodů jednotnou zkoušku konat v řádném termínu, se do tří dnů omluví řediteli střední školy a vykoná zkoušku v náhradních termínech 13. a 14. května.

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě, v druhém termínu na škole uvedené na druhém místě. Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek. Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na celkovém hodnocení nejméně 60 %.

Kromě jednotné zkoušky může ředitel střední školy stanovit ještě konání školní přijímací zkoušky v období od 12. dubna do 28. dubna.

U oborů, které nejsou zakončeny maturitou, se většinou přijímací zkouška nekoná a uchazeči jsou přijímáni podle hodnocení na vysvědčení ze základní školy.

Ředitel střední školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení a zveřejní je do 31. ledna.

Výsledek přijímacího řízení bude oznámen nejdříve 22. dubna. Ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání lze podat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí na zvolenou střední školu. Žák obdrží jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. Výjimkou je situace, kdy byl žák přijat na druhou školu na základě odvolání, v tomto případě může žádat zápisový lístek zpět.

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení oznámí ředitelé středních škol počet volných míst krajskému úřadu, seznam bude zveřejněn na internetu, http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=154 .

Ředitelé středních škol mohou vyhlásit konání dalších kol přijímacího řízení až do naplnění kapacity jednotlivých oborů. Počet přihlášek do dalších kol není omezen.

Podrobné informace o přijímacím řízení najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Při rozhodování o vhodné střední škole můžete využít pomoc výchovné poradkyně. Přeji Vašim dětem úspěch při přijímacím řízení a spokojenost s volbou studijního oboru.

Mgr. Iveta Malá, [email protected], 603 716 919