Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
Zápis do 1. třídy proběhne v úterý 9. dubna 2019 od 13:00 do 17:00 hodin v budově Základní školy Dubenec.

  • Zápis se týká všech dětí, které ke dni nástupu do školy 1. 9. 2019 dosáhnou 6 let (děti narozené do 31. 8. 2013). Dále i dětí, u nichž zvažují zákonní zástupci odklad školní docházky, a kteří již v loňském roce dostaly odklad školní docházky.
  • K zápisu vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
  • Obec Dubenec přispívá každému prvňáčkovi při prvním nástupu do školy v Dubenci částku 2 000,- Kč na výbavu.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání:
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec, v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 písm. a), zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů stanovuje následující pravidla pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání:

1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce.
2. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překročí počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:

a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2019/2020 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává;
b) výběr ostatních žáků bude proveden losováním.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2019) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Co by měl znát prvňáček při nástupu do školy

Ke stažení: