Poradenství

Výchovný poradce

Mgr. Iveta Malá

Konzultační hodiny: středa 13.00 – 14.00, dále podle dohody

Kontakt: [email protected]

  • Poradenství při výběru vhodné střední školy (kariérové poradenství), pomoc s vyplňováním přihlášek na střední školu
  • Poradenství při řešení problémů žáků jako je školní neúspěch, kázeňské, výchovné problémy, poruchy chování
  • Koordinace péče o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dysgrafie) a o žáky mimořádně nadané
  • Zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, výchovnými středisky a orgány státní správy (zvláště OSPOD)

Užitečné odkazy:

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště – ŠPP – poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným
zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří zlepšení sociálního klimatu školy – posílení
pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Podrobnosti najdete zde: Směrnice ŠPP

Metodik prevence rizikového chování

Mgr. Lucie Baliharová

Konzultační hodiny: Pondělí 12.45 – 13.30, dále podle dohody

Kontakt: [email protected]

  • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
  • Příprava a realizace aktivit zaměřených na problematiku prevence rizikového chování (záškoláctví, závislosti, sexuální zneužívání, poruchy příjmu potravy, násilí, vandalismus, kyberšikana, gambling aj.)
  • Spolupráce se všemi zaměstnanci školy i rodiči při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování
  • Metodické poradenství pro činnost učitelů v oblasti prevence RCH
  • Spolupráce školy s orgány státní správy a odbornými pracovišti

Odkazy na užitečné stránky zabývající se prevencí RCH:

www.bezpecnyinternet.cz
www.poradenskecentrum.cz/rodice.php
www.bkb.cz
www.minimalizacesikany.cz
www.sikana.org
www.prevcentrum.cz
www.zachranny-kruh.cz
www.prevence-info.cz
www.odrogach.cz
www.drogy-info.cz
www.sikmaplocha.cz
www.prevence.sananim.cz
www.e-bezpeci.cz
www.reknidrogamne.cz
www.kourenistop.cz
www.stop-koureni.cz
www.nekuraci.cz
www.nekuratka.cz
www.stopdrinkingadvice.org
www.kybersikana.eu
www.iporadna.cz
www.anabell.cz
www.dkc.cz
www.linkabezpeci.cz
www.alik.cz

Kontakty na odborná pracoviště regionu:

Schránky důvěry

Máš problém a nemáš odvahu říci o něm paní učitelce či panu učiteli?
Můžeš se svěřit papíru a o svém trápení nebo o trápení někoho jiného napsat.
Papírek, nemusí být podepsaný, ale je potřeba napsat jméno toho, kdo má problém, pak vhoď do jedné ze schránek důvěry – bílá plechová schránka na začátku chodby na prvním i na druhém stupni.