Informace pro rodiče dětí docházejících do MtŠ Dubenec

Mateřská škola je otevřena od 6.30 do 16.30 hodin. Rodiče odpovídají za děti, než je předají učitelce a od doby kdy je od učitelky převezmou. Pokud by dítě odváděl ze školky nezletilý sourozenec, nebo jiná osoba, pak pouze na písemnou žádost. Předtištěné tiskopisy obdržíte na požádání ve školce, jsou na celý školní rok. Ve školce si domluví adaptaci a nástup.
Zástupce dítěte je povinen nepřítomnost dítěte omluvit, a to vždy 1 den předem, v případě nemoci ráno do 7.30 hodin telefonicky na číslo 499 394 111, nebo vzkazem prostřednictvím dětí. Před nástupem do školky je nutné si vyzvednout evidenční list, který odevzdáte vyplněný při nástupu. Ve školce si domluví adaptaci a nástup.
Ředitelka může po dohodě ukončit docházku dítěte, pokud jej zákonný zástupce neomluví po dobu 14 dnů, ani neodpoví na upozornění ředitele.
Při předávání dítěte rodiče ve vlastním zájmu nahlásí, pokud se dítě necítí po zdravotní stránce dobře, nebo se v rodině objevila infekční choroba. Odpoledne si odvádějí rodiče děti po 15 hodině, změny odchodu je nutné předem oznámit. Veškeré informace o stravování podá p. Matějčková.
Pro dobrý a bezkonfliktní pobyt ve školce doporučujeme, aby dítě chodilo do školky čisté, ostříhané nehty, čistě oblečené. Veškeré osobní věci označit jménem, tím se vyhnete nepříjemným situacím. Na každém obleku má kapsu na kapesník. Na přezouvání používají děti bačkory, né pantofle a ukládají si je ve verandě do označené poličky. Od jara do podzimu mají děti ve školce holinky, používají se na vycházky, podle potřeby je rodiče odnášejí domů vyprat a vysušit. Na zimu děti nosí rukavice a čepice na tkaničkách. Na cvičení je nutné mít cvičební úbor-tričko, kraťasy, ponožky, cvičky, né tenisky na zavazování, to vše v látkovém sáčku a označené. Na procházku mají děti kalhoty na převlečení. Po obědě si děti čistí zuby, přinesou si kelímek, zubní pastu, vhodný kartáček, na česání hřeben s očkem, na spaní pyžamo. Na pitný režim plastový hrneček s ouškem.
Směrnice ke stanovení úplaty:
Měsíční částka úplaty je stanovena ve výši 200,- Kč.
Pro případy, kdy je přijato dítě, které se nezapočítává do počtu dětí (v souladu
s § 34 odst. 10 školského zákona), stanovuje ředitelka výši úplaty ve výši 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz, ve výši 133,- Kč
Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Osvobozen od úplaty je:
• fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (dále též „plátce“),
• zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (dále též „plátce“),
• zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (dále též „plátce“), nebo
• rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě (dále též „plátce“), pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se platí poměrná část,
veškeré částky úplaty v Kč se zaokrouhlují na celé koruny směrem dolů.
Poplatek platí zákonní zástupci za každý měsíc. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna. O úlevu na poplatku je nutné zažádat písemně prostřednictvím vedoucí učitelky. Další informace o úplatě jsou součástí ŠVP pro předškolní vzdělávání a k nahlédnutí ve školce
Do školky děti nenosí žádné cenné předměty, za ztrátu neručíme.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na dobrou spolupráci

Vypracovala: Dana Andrlová