ZAHÁJENÍ KONZULTACÍ A TŘÍDNICKÝCH HODIN NA 2. STUPNI

Vážení rodiče,
rádi bychom zahájili od 9. 6. 2020 konzultace, třídnické hodiny a přezkoušení některých žáků na 2. stupni.
Podle momentálně známých informací je zřejmé následující:
* Účast žáků na vzdělávání ve škole je zatím stále dobrovolná.
* Distanční vzdělávání žáků bude nadále pokračovat. Konzultačním dnem bude pouze úterý, v čase 7.25 – 12.35 h, kdy budou mít žáci všechny hlavní předměty – ČJ, MA, AJ, FY, ZE, DĚ, PŘ. Dále si individuální konzultace s žáky povedou učitelé dle potřeby i v jiné dny.
* Provoz školní jídelny je zajištěn. Obědy si přihlaste sami elektronicky nebo telefonicky na 499 694 129. Při stravování ve ŠJ se bude vše řídit dle předepsaných doporučujících hygienických opatření. Před vstupem do ŠJ je každý povinen si umýt důkladně ruce.
* Škola se pro žáky odemkne v 7.00 h, vstup koordinují školník a uklízečky.
* Po příchodu do šatny a po přezutí je žák povinen si umýt ruce a odchází bez vyzvání do třídy.
* Žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Použití roušek ve třídě řídí pedagog. Ve společných prostorách školy jsou roušky povinné.
* Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.
* Do školy nevstupuje nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
* Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění žák předá v den prvního nástupu do školy s aktuálním datumem svému vyučujícímu. Bez tohoto čestného prohlášení se žáci nemohou účastnit konzultací a schůzek! (čestné prohlášení naleznete v Bakalářích a na webových stránkách školy: zde)
* Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Děkuji za vaši dosavadní skvělou spolupráci a těšíme se na vás.
Případné dotazy směřujte na telefonní číslo 603 493 867.

V Dubenci, dne 28. 5. 2020 Mgr. Martina Jonešová, ředitelka školy